Tieto­suoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Lakia­siain­toi­misto Mykkäsen henki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Laadittu 2.2.2021. Viimeisin muutos 3.2.2021. 

1. Rekis­terin pitäjä

Verk­ko­si­vusto: https://www.lakimykkanen.fi
Laki­asian­toi­misto Mykkänen
PL 20, 02231 Espoo
Y‑tunnus: 3184428–1

2. Rekis­te­ristä vastaava yhteyshenkilö

Mirkka Juntunen
mirkka.juntunen@lakimykkanen.fi
puhelin: 040 4197511

3. Rekis­terin nimi

Laki­asian­toi­misto Mykkäsen asiakasrekisteri.

4. Oikeus­pe­ruste ja henkilö­tietojen käsit­telyn tarkoitus

EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukainen oikeus­pe­ruste henkilö­tietojen käsit­te­lylle on henkilön suos­tumus (doku­men­toitu, vapaa­eh­toinen, yksi­löity, tietoinen ja yksi­se­lit­teinen), asiak­kuus­suhde, sopi­mus­suhde tai oikeu­tettu etu amma­til­listen palve­luiden tarjoa­jana.
Henkilö­tietojen käsit­telyn tarkoitus on yhtey­den­pito asiak­kai­siin, asia­kas­suh­teen yllä­pito, mark­ki­nointi tms. Tietoja ei käytetä auto­ma­ti­soi­tuun päätök­sen­te­koon tai profilointiin.

5. Rekis­terin tietosisältö

Rekis­te­riin tallen­net­tavia tietoja ovat: henkilön nimi, henki­lö­tunnus, yhteys­tiedot (osoite, puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite), www-sivus­tojen osoit­teet, verk­ko­yh­teyden IP-osoite, profiilit sosi­aa­lisen median palve­luissa, tiedot tila­tuista palve­luista ja niiden muutok­sista, lasku­tus­tiedot, muut asia­kas­suh­tee­seen ja tilat­tuihin palve­luihin liit­tyvät tiedot. 

Rekis­te­riin saate­taan tallentaa myös tieto­suoja-asetuksen 9 artiklan tarkoit­tamia arka­luon­teisia henki­lö­tie­toja. Niiden käsit­tely on sallittua, jos se on tarpeen oikeus­vaa­teen laati­mi­seksi, esit­tä­mi­seksi tai puolus­ta­mi­seksi oikeu­del­li­sessa menet­te­lyssä tai hallin­nol­li­sessa tai tuomiois­tuimen ulko­puo­li­sessa menettelyssä.

6. Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Rekis­te­riin tallen­net­tavat tiedot saadaan asiak­kaalta mm. www-lomak­keilla lähe­te­tyistä vies­teistä, sähkö­pos­titse, puhe­li­mitse, sosi­aa­lisen median palve­lujen kautta, sopi­muk­sista, asia­kas­ta­paa­mi­sista ja muista tilan­teista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen sään­nön­mu­kaiset luovu­tukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovu­teta sään­nön­mu­kai­sesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiak­kaan kanssa.

8. Rekis­terin suojauksen peri­aatteet ja tietojen käyttö

Rekis­terin käsit­te­lyssä nouda­te­taan huolel­li­suutta ja tieto­jär­jes­tel­mien avulla käsi­tel­tävät tiedot suoja­taan asian­mu­kai­sesti. Kun rekis­te­ri­tie­toja säily­te­tään Internet-palve­li­milla, niiden lait­teiston fyysi­sestä ja digi­taa­li­sesta tieto­tur­vasta huoleh­di­taan asiaan­kuu­lu­vasti. Rekis­te­rin­pi­täjä huolehtii siitä, että tallen­net­tuja tietoja sekä palve­li­mien käyt­tö­oi­keuksia ja muita henkilö­tietojen turval­li­suuden kannalta kriit­tisiä tietoja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­sesti ja vain niiden työn­te­ki­jöiden toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu. 

Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään yksi­no­maan siinä tarkoi­tuk­sessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henki­lö­tie­toja ei käsi­tellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoi­tuksen kannalta. Henkilö­tietojen säilyt­tä­mi­sessä nouda­te­taan laki­sää­teisiä säily­tys­vel­vol­li­suutta sekä Asia­na­ja­ja­liiton suosi­tuksia asia­kir­jojen säilyttämisestä.

9. Tarkas­tusoi­keus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokai­sella rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus tarkistaa rekis­te­riin tallen­netut tietonsa ja vaatia mahdol­lisen virheel­lisen tiedon korjaa­mista tai puut­teel­lisen tiedon täyden­tä­mistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallen­netut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esit­täjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilö­tietojen käsit­te­lyyn liit­tyvät oikeudet

Rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus pyytää häntä koske­vien henkilö­tietojen pois­ta­mi­seen rekis­te­ristä (“oikeus tulla unoh­de­tuksi”). Niin ikään rekis­te­röi­dyillä on muut EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilö­tietojen käsit­telyn rajoit­ta­minen tietyissä tilan­teissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esit­täjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).