Laki­pal­ve­luja ammatti­taidolla ja ihmisläheisesti

Vara­tuo­mari Mirkka Juntunen on ihmis­lä­heinen laki­mies, joka palvelee sinua ammatti­taidolla ja luot­ta­muk­sel­li­sesti pääkaupunki­seudulla ja Uudel­la­maalla. Taus­talla on pitkä kokemus laki­asioista ja vaati­vista oikeu­del­lisen asian­tuntijan tehtä­vistä. Autan sinua löytä­mään parhaan ratkaisun juuri sinun asiaasi. Ota yhteyttä ja sovi ilmainen alkukartoitus.

Lakia­siain­toi­misto Mykkänen

Lakia­siain­toi­misto Mykkä­sellä sinua palvelee ammat­ti­tai­toi­sesti ihmis­lä­heinen laki­mies Mirkka Juntunen, joka on työs­ken­nellyt laki­mie­henä kaksi­kym­mentä vuotta. Olen kokenut neuvot­te­lija ja toiminut lain­sää­dän­tö­työssä sekä vaati­vissa oikeu­del­li­sissa asian­tuntijan tehtä­vissä. Tärkeim­pänä tavoit­tee­nani on löytää asiak­kaal­leni paras ratkaisu juuri hänen asiassaan. 

palvelut

Tarjoan laki­pal­ve­luita pääkaupunki­seudulla yksityis­henkilöille, pk-yrityk­sille ja yhtei­söille luotet­ta­vasti ja tehok­kaasti. Ydin­osaamistani ovat riita- ja sopi­mus­asiat, oikeuden­käynnit ja laki­asioihin liit­tyvät asian­tun­ti­ja­luennot. Ota yhteyttä, niin kartoi­te­taan oikeu­del­liset ongel­masi ja etsi­tään niihin ratkaisu. Alkukartoitus on maksuton.

Oikeu­del­linen neuvonta

Tilan­teen ja toimen­pi­teiden kartoit­ta­minen sekä eri etenemis­vaihto­ehtojen tutki­minen. Neuvot oikeu­del­lisen ongelman ratkaisuksi.

OIkeuden­käynnit, riidat ja sovittelut

Esimer­kiksi avo/avioerot, huoltajuus‑, elatus- ja tapaamis­sopimukset. Asunto- ja kiin­teis­tö­kauppa-asiat. Sopi­mukset / sopimus­rikkomukset. Oikeuden­käynnissä avustaminen.

Asia­kirjat ja hakemukset

Asia­kir­jojen ja hake­musten laati­minen ja oikeu­del­listen lomak­keiden täyt­tä­minen. Yrityksen perus­ta­mi­seen liit­tyvät oikeu­del­liset asiat.

Luen­nointi
ja opetus

Luennon valmis­telu ja luen­nointi esim. asian­tuntija­ryhmälle. Kysy lisää vaihtoehdoista.

Hinnoittelu

Ensim­mäinen yhtey­den­otto ja alkukartoitus ovat aina maksut­tomia ja muutoin lasku­tus­pe­rus­teena on pääsään­töi­sesti työhön käytetty aika. Hintaan vaikut­tavat asiak­kaan asian vaativuus­aste ja asian erityinen kiireel­li­syys. Toimek­siannon synty­mi­sestä ja lasku­tuksen alka­mi­sesta sovi­taan aina. Toimek­siannon koko­nais­hin­nasta annan pyydet­täessä kustan­nusar­vion. Palk­kion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa suora­naiset kulut, esimer­kiksi viran­omais­maksut, matka- ja majoi­tus­kulut sekä posti‑, puhelin- ja kopiointikulut.

Alkukartoitus

Maksut­to­massa alku­kar­toi­tuk­sessa selvi­te­tään puhe­li­mitse asiak­kaan oikeu­del­lisen avun tarve ja asiak­kaan asian edel­lyt­tämät toimen­piteet sekä ratkaisuvaihtoehdot.

Oikeusturva­vakuutus

Oikeusturva­vakuutus sisältyy usein koti­va­kuu­tuk­siin sekä yritysten ja yhtei­söjen vastuu­va­kuu­tuk­siin ja kattaa usein suuren osan asiassa synty­vistä laki­miehen palk­kioista ja oikeu­den­käyn­ti­ku­luista. Selvi­tämme asiak­kaan oikeus­tur­va­va­kuu­tuksen korvaavuuden.

Oikeusapu

Yksi­tyis­asiak­kaalla on oikeus tietyissä tapauk­sissa joko koko­naan tai osit­tain oikeus­a­puun valtion varoista. Tällöin veloitus määräytyy oikeus­avun palk­kio­pe­rus­teista annetun asetuksen mukai­sesti. Selvi­tämme tarvit­taessa mahdol­li­suuden saada oikeusapua.

Ota yhteyttä

Kaikki yhtey­de­notot ovat luot­ta­muk­sel­lisia ja tilan­teesi alkukartoitus on täysin maksuton. Ota yhteyttä niin selvi­te­tään, miten asiaasi kannattaa lähteä viemään eteenpäin. 

Lakia­siain­toi­misto Mykkänen Oy

Sähkö­posti: mirkka.juntunen@lakimykkanen.fi
Osoite: Puolik­kotie 10, 02230 Espoo
Puhelin (ark. klo 9–16): 040 419 7511
Y‑tunnus: 3184428–1

Lakia­siain­toi­misto Mykkänen Oy

Sähkö­posti:
mirkka.juntunen@lakimykkanen.fi
Osoite: Puolik­kotie 10, 02230 Espoo
Puhelin (ark. klo 9–16):
040 419 7511
Y‑tunnus:
3184428–1

Laki­mies Mirkka Juntunen

  • Ylempi oikeus­tie­teel­linen tutkinto, Helsingin yliopisto vuonna 2001
  • Vara­tuo­mari vuodesta 2006
  • Luvan saanut oikeuden­käynti­avustaja vuodesta 2020
  • Asia­na­ja­ja­tut­kinto 2021 

Varaa aika

Maksuton alkukartoitus

Alkukartoitus on luot­ta­muk­sel­linen ja täysin maksuton, eikä sido sinua mihin­kään. Kartoi­tuksen kesto on 15 minuuttia ja se käydään puhe­li­mitse. Varaa aika alla olevasta kalen­te­rista, niin soitan sinulle ko. ajan­koh­tana ja käydään yhdessä läpi, miten asiaasi olisi parasta viedä eteenpäin.